Borsa

İktisada ait “torba” kanun teklifi TBMM Genel Şurasında

Kabul edilen unsurlara nazaran, mevduat ve iştirak fonunun sigortalanmasında kapsam genişletilecek.

Sadece gerçek bireylere ilişkin olup ticari süreçlere husus olmayan mevduat ve iştirak fonu fiyatları değil, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve iştirak fonu da TMSF tarafından sigorta edilecek. Böylelikle AB mevduat sigortacılığı kriterlerine ahenk sağlanacak.

Hakkında iflas kararı verilmeyen yahut iradi tasfiyeye giren kredi kuruluşunun tasfiyesinde İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen ismi ve rehinli alacakların sıralaması geçerli olacak.

TMSF kaynaklarının, çözümleme rezervi ile mevduat sigortası rezervinden oluşması nedeniyle ödemenin, mevduat sigortası rezervinden yapılmasına yönelik düzenleme yapılacak.

Bankalarda kelam konusu teknik altyapının kuruluş, işleyiş ve kontrolüne ait kuralların TMSF Fon Heyeti tarafından belirlenmesi istikametinde değişiklik yapılacak. Bu düzenleme yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve iştirak fonları da belirleniyor. Bu kapsamda ilgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ya da nitelikli hisse sahiplerine, bunların denetiminde bulunan hukuksal bireylere, gerçek kişi hakim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öbür hesaplar; ilgili kredi kuruluşunun idare yahut müdürler konseyi lider ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yahut birlikte denetim ettiği hukuksal şahıslar ve iştirakler ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öteki hesaplar; Fon Konseyi tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyetinin (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen öbür mevduat, iştirak fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacak.

TMSF Fon Heyeti lider yardımcılarının sayısı 2’den 3’e çıkarılacak.

TMSF’nin idari yapılanmasındaki misyon dağılımı, artan iş yükünün faal ve süreçleri hızlandıracak formda yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, muhtaçlığa binaen müdürlük sayısı artırılacak ve dayanak çalışanın istihdamına yönelik değişiklik yapılacak.

TMSF Fon Konseyi üyeleri ve Fon çalışanının, Bankacılık Kanunu’nda yazılı misyonlarına ait karar, aksiyon ve süreçleri sebebiyle Fon’un yaptığı ödemeyi ilgililerinden talep etmesi konusunda düzenleme yapılarak, BDDK’nin yaptığı bu ödemeleri, kusurlu bulunan ilgililerinden talep etme hakkı gizli tutulacak.

Bankacılık Kanunu ile TMSF’ye verilen misyonların yanı sıra ilgili başka kanunlar ve devlet aleyhine açılan memleketler arası davaların takibine ait Cumhurbaşkanlığınca verilen misyonların ifası sırasında yapılan sarfiyatların de gerektiği hallerde, daha sonra ilgililerinden tahsili şartıyla Fon bütçesinden karşılanabilmesi hedefiyle ek düzenleme öngörülüyor.

TMSF tarafından yapılan ticari ve iktisadi bütünlük satışlarında, mevcut düzenlemeler ve yargı içtihatları gözetilerek, geçmiş periyot borcuna dair kriterlerin daha açık ve anlaşılır olması amaçlanıyor.

Finansal kiralama mukaveleleri ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınacak, ihale bedeline isabet eden fiyatın sıra cetveli katılaşmadan ödenebilecek.

Sıra cetveline itiraz müddeti, sıra cetvelinin Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 gün olacak.

Tasfiyesi TMSF eliyle yürütülen bankalarda tüm yasal yükümlülüklerin ifasından sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde bu fiyatın hissedarlara dağıtımında, iflasına karar verilen bankaların hakim ortakları ve yöneticileri, idare ve kontrol konseyi üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile idare ve kontrolüne sahip olduğu iştirakleri, hakim ortağı olan hukukî bireyler, bunların gerçek ve hukukî kişi hakim ortaklarının hakim ortağı olduğu şirketler, bu gerçek şahısların kan ve kayın hısımları ile bu şahısların paylarını ciro, evre yahut temlik suretiyle edinen üçüncü şahıslar ile paydaşlığın sermayesinin direkt yahut dolaylı olarak yüzde 10’unun altında kalan hisselere sahip olsa dahi idare konseylerine üye belirleme ve denetim imtiyazı veren hisselere sahip olanlar, bu bankanın iflasına neden olanlar dağıtımdan hisse alamayacak.

Ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği yahut iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar da bu dağıtımdan hisse alamayacak ve bunlara düşen hisse Hazineye ödenecek.

Soruşturma yahut kovuşturması devam edenlere isabet edecek tasfiye hissesi; kovuşturmaya yer olmadığına, beraat, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine yahut düşmesine ait kararın katılaşmasına kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulacak.

Kovid-19 salgınının Türkiye’de görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan mahkumlar, kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezasının infazına karar verilen mahkumlar ve kontrollü hürlük önleminden yararlanan mahkumların 31 Mayıs’ta sona erecek müsaade mühletleri, 31 Temmuz 2023’e uzatılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu mühlet, Sıhhat Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her kezinde 2 ayı geçmemek üzere 19 defa uzatılabilecek.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin ikinci kısmı üzerindeki görüşmeler sırasında birleşime orta verdi. Ortanın akabinde Erdoğmuş, kurulun yerinde olmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam Engelleyici Algılandı Lütfen Kapatıp Giriş Sağlayınız.